widget

Vegan Veggie Lasagna


îngredîents

 • 8 to 10 no boîl lâsâgnâ noodles
 • 1 jâr tomâto bâsîl pâstâ sâuce 25 oz or more
 • 1/2 recîpe (0.5 recîpe) tofu thyme rîcottâ âdjust thyme to tâste, Use chîckpeâ tofu or Kîte hîll brând âlmond rîcottâ to mâke soy-free
 • 1 cups (96 g) slîced mushroom tossed în 1 tbsp evoo, sâlt, blâck pepper, 1/2 tsp gârlîc powder ând 2+ tsp îtâlîân herb blend
 • chopped or frozen thâwed or sâuteed greens lîke bâby spînâch or chârd or kâle
 • Châo coconut herb cheese slîces or dâîyâ shredded cheese
 • îtâlîân herb blend to tâste
 • 1 juîcy tomâto slîced
 • 1/4 cup (62.5 ml) wâter

înstructîons

 1. Prep the tofu rîcottâ ând set âsîde. Slîce the mushrooms ând toss în extrâ vîrgîn olîve oîl, sâlt, pepper, gârlîc ând îtâlîân herb blend ând set âsîde.
 2. Prep the greens ând other veggîes îf usîng. Preheât the oven to 400 degrees F / 200ºc.
 3. Lâyer the lâsâgnâ, âdd â lâdle full of pâstâ sâuce ât the bottom of the dîsh ând spreâd. Plâce 2 lâsâgnâ noodles. âdd â lâdle full of sâuce ând spreâd. âdd the mushrooms ând spreâd them out. âdd â lâyer of sâuce, then some cheese, â lâyer of noodles, sâuce, then greens/spînâch ând tofu rîcottâ. dîstrîbute evenly. âdd â lâyer of noodles, sâuce, cheese, tomâto slîces. Sprînkle sâlt pepper ând îtâlîân herb blend. Pour wâter âlong the edges of the pân. Cover lîghtly wîth foîl or pârchment ând bâke for 50 to 60 mînutes. Uncover, Let ît sît for â few mînutes, then slîce ând serve.

0 Response to "Vegan Veggie Lasagna"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel