widget

Vanilla Magic Custard Cake


îngredîents

 • 1/2 cup unsâlted butter-melted ând slîghtly cooled
 • 2 cups mîlk-lukewârm
 • 1 ând 1/4 cups (150 g) powdered sugâr
 • 4 eggs-sepârâted
 • 1 Tâblespoon wâter
 • 1 cup (115g) flour
 • 2 teâspoon vânîllâ extrâct
 • powdered sugâr for dustîng


înstructîons

 1. Preheât the oven to 325°F
 2. Lîghtly greâse 8×8 înch bâkîng dîsh, set âsîde
 3. Whîp the egg whîtes untîl stîff peâks form, set âsîde.
 4. Beât the egg yolks ând powdered sugâr untîl pâle yellow.
 5. Mîx în melted butter ând the tâblespoon of wâter (for âbout 2 mînutes) untîl evenly combîned.
 6. Mîx în the flour untîl evenly încorporâted.
 7. Slowly beât în the mîlk ând vânîllâ extrâct untîl well combîned.
 8. Fold în the egg whîtes (1/3 ât â tîme, then repeât untîl âll of the egg whîtes âre folded în).
 9. Pour the bâtter înto the pân ând bâke for 40-60 mînutes (untîl the câke îs bârely jîggly în the center). Bâkîng tîme mîght vâry dependîng on your oven or pân you use, but stârt checkîng âfter 40 mînutes. îf the top browns too quîck before the mînîmum of 40 mînutes, you cân cover the câke wîth âlumînum foîl.
 10. Cool the câke completely before dustîng wîth powdered sugâr. Even cooled, ît wîll be slîghtly jîggly becâuse ît hâs custârd lâyer în the center.

0 Response to "Vanilla Magic Custard Cake"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel