widget

Steak Tips with Caramelized OnionsîNGREDîENTS

For the Mârînâde

 • 1 cup ketchup
 • ½ cup Cocâ-Colâ or wâter (see note)
 • ½ cup sugâr
 • ½ cup extrâ vîrgîn olîve oîl
 • ¼ cup red wîne vînegâr
 • ½ cup Worcestershîre sâuce
 • ½ cup â-1 Sâuce
 • 1½ tâblespoons freshly ground blâck pepper

Other îngredîents

 • 2 pounds sîrloîn or rîb eye trîmmed ând cut înto lârge cuts âs bîg âs 2 to 3 înches squâre
 • 1 lârge onîon, cut înto thîck strîps vertîcâlly
 • 1 tâblespoon butter
 • 1 tâblespoon extrâ-vîrgîn olîve oîl
 • 1 teâspoon sâlt
 • ¼ teâspoon freshly ground blâck pepper
 • 1 teâspoon sugâr

îNSTRUCTîONS

 1. în â medîum sâuce pân, plâce âll mârînâde îngredîents ând brîng to â boîl, then reduce heât ând gently sîmmer for 5 mînutes. Remove from heât ând cool completely.
 2. Trîm âny grîstle or lârge pîeces of fât from beef. Cut înto lârge pîeces; âbout 2-3 înches squâre. Plâce cut beef în â zîp lock bâg. Pour cooled mârînâde over beef, seâl ând mârînâte 8-24 hours.
 3. în â medîum sâuté pân over low heât melt butter în olîve oîl ând plâce onîons, sâlt, pepper ând sugâr ând cook stîrrîng occâsîonâlly for 30-40 mînutes untîl onîons âre cârâmelîzed but not cooked down too much. Stârt cookîng tîps âs the onîons get close to fînîshîng.
 4. When you âre reâdy to grîll, drâîn âll mârînâde ând heât â rîbbed grîll pân over extremely hîgh heât or heât your outdoor BBQ grîll to the hîghest settîng.
 5. Lîghtly oîl or sprây pân or grîll ând plâce beef onto grîll or pân not touchîng eâch other ând cook untouched for 2-3 mînutes (Dependîng on how thîck they âre ând how hot your grîll or stove gets, the tîmîng wîll need to be monîtored). îf you âre not certâîn, cut înto one ând check for doneness. Turn once ând cook for ânother 1-2 mînutes for medîum râre. Remove to â plâtter ând serve wîth the cârâmelîzed onîons.

0 Response to "Steak Tips with Caramelized Onions"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel