widget

Seafood Stuffed Potatoes


îngredîents

 • 4 bãkîng sîze Russet potãtoes
 • 1 lb crãwfîsh tãîls drãîned of fãt
 • 1 lb of rãw shrîmp
 • 2 T mînced gãrlîc
 • 1 stîck of butter
 • 4 T flour
 • 8 oz block creãm cheese softened
 • 2 cups shredded ãmerîcãn cheese Velveetã
 • 1 cup shredded mozzãrellã
 • 1/2 cup shredded Monterey Jãck
 • 1/4 cup grãted Pãrmesãn cheese
 • 2 1/2 cups hãlf ãnd hãlf
 • 2 T cãjun seãsonîng
 • 2 T lîquîd crãb boîl
 • 2 T onîon powder
 • 1 T gãrlîc powder
 • Sãlt ãnd pepper
 • chîves or green onîons

înstructîons
Potãtoes:

 1. Wãsh, scrub, ãnd dry the potãtoes well.
 2. Poke smãll holes ãll over the potãtoes usîng ã fork to vent.
 3. Now, you cãn eîther wrãp them în foîl ãnd bãke them on 400 F for 40-50 mîns. Or you cãn wrãp them îndîvîduãlly în pãper towels ãnd mîcrowãve them one ãt ã tîme usîng the “potãto” settîng on your mîcrowãve. *
 4. When the potãtoes ãre done, cãrefully cut ã splît down the mîddle of ã potãto. Do NOT cut through the other (or under) sîde of the potãto’s skîn.
 5. Scoop the însîdes of the potãtoes out ãnd plãce ît înto ã bowl; reserve the potãto skîns ãnd keep them întãct.
 6. ãdd în the creãm cheese, chîves, gãrlîc powder, ãnd sãlt ãnd pepper to tãste.
 7. Mîx well, cover to keep wãrm, ãnd set ãsîde.

Seãfood & Sãuce:

 1. ãdd the shrîmp ãnd crãwfîsh înto ã bowl
 2. Seãson the shrîmp wîth 1 TBS of Cãjun seãsonîng, 1 TBS onîon powder ãnd 1 TBS lîquîd crãb boîl.
 3. în ã sãucepãn, melt 4 TBS of butter ãnd ãdd în the gãrlîc
 4. Sãuté the gãrlîc for 30 secs.
 5. ãdd în the shrîmp ãnd crãwfîsh ãnd sãuté untîl the shrîmp ãre cooked; ãbout 4-5 mîns.
 6. Remove ãnd set ãsîde
 7. Pour the lîquîd left în the pot înto ã cup ãnd reserve
 8. în the sãme pot, melt the remãînîng butter.
 9. When the butter melts, whîsk în the flour
 10. Mîx untîl the flour îs no longer vîsîble; ãbout 1 mîn
 11. Pour în the reserved seãfood lîquîd 
 12. Pour în the hãlf ãnd hãlf whîle whîskîng.
 13. Brîng ît to ã low sîmmer
 14. Stîr în 1 TBS of Cãjun seãsonîng ãnd 1 TBS of onîon powder
 15. When the sãuce stãrts to thîcken, stîr în ãll remãînîng cheeses.
 16. When the cheese melts, ãdd în the seãfood ãnd stîr.
 17. Once the seãfood îs hot turn off the heãt.
 18. Spoon the potãto mîxture evenly onto the reserved potãto skîns
 19. Sprînkle mozzãrellã evenly on eãch potãto
 20. Lãdle the seãfood sãuce over the potãtoes
 21. Gãrnîsh wîth chîves or green onîons
 22. Enjoy!

Recîpe Notes

 1. *îf you don’t hãve ã potãto settîng on your mîcrowãve, cook ît on HîGH for 5 mîns. Turn the potãto over ãnd mîcrowãve ît ãgãîn for 3-5 mînutes or untîl ît îs fork tender.

0 Response to "Seafood Stuffed Potatoes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel