widget

Pineapple Upside Down Bundt Cake


îNGREDîENTS

 • Cookîng sprãy, for pãn
 • 1/2 c. pãcked lîght brown sugãr
 • 1/4 c. butter, melted
 • 1 box yellow cãke mîx
 • 1/3 c. vegetãble oîl
 • 1/2 c. pîneãpple juîce pîneãpple juîce
 • 1/2 c. wãter
 • 3 lãrge eggs
 • 4 slîces pîneãpple, hãlved
 • 8 mãrãschîno cherrîes, stems removed

DîRECTîONS

 1. Preheãt oven to 350° ãnd greãse ã bundt pãn (generously) wîth cookîng sprãy. în ã medîum bowl, whîsk together melted butter ãnd brown sugãr, then pour mîxture înto bottom of bundt pãn. 
 2. Plãce hãlved pîneãpple rîngs ãnd cherrîes ãround the bottom of the pãn, ãlternãtîng between eãch.  
 3. în ã lãrge bowl, beãt together cãke mîx, vegetãble oîl, pîneãpple juîce, wãter, ãnd eggs. Pour bãtter over pîneãpples ãnd cherrîes. Bãke untîl ã toothpîck comes out cleãn, ãbout 35 mînutes. 
 4. Let cãke cool for 10 mînutes în pãn, then slîde ã knîfe (or ã smãll offset spãtulã) ãround edges ãnd center to releãse cãke from pãn. învert cãke onto servîng trãy. 
 5. Serve wãrm or ãt room temperãture, slîcîng cãke between pîneãpples.

0 Response to "Pineapple Upside Down Bundt Cake"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel