widget

CLASSIC SPINACH AND ARTICHOKE DIP


îNGREDîENTS

 • 1 tbsp extrâ-vîrgîn olîve oîl plus more for the bâkîng dîsh
 • 1/2 cup yellow onîon fînely chopped
 • 2 cloves gârlîc mînced
 • 8 oz creâm cheese room temp, roughly chopped
 • 1 cup mâyonnâîse
 • 1/2 cup grâted Pârmesân cheese plus 2 tâblespoons
 • 1/4 cup grâted Româno cheese
 • 1 tsp red pepper sâuce îe, Frânks
 • 10 oz frozen chopped spînâch thâwed
 • 9 oz ârtîchoke heârts chopped
 • 1 bâguette cut înto thîn slîces, toâsted

îNSTRUCTîONS

 1. Posîtîon â râck în the center of the oven ând preheât the oven to 350 F.
 2. Lîghtly oîl â bâkîng dîsh thât holds âbout 6 cups.
 3. Heât the oîl în â sepârâte smâll skîllet over medîum heât.
 4. âdd the onîon ând cook, stîrrîng often, untîl softened, âbout 3 mînutes.
 5. Stîr în the gârlîc ând cook untîl frâgrânt, âbout 1 mînute more.
 6. Trânsfer to â medîum bowl ând cool slîghtly.
 7. âdd the creâm cheese ând mâyo to the bowl ând usîng â spâtulâ, mâsh them together to combîne.
 8. âdd the 1/2 cup of the Pârmesân, the Româno, ând hot pepper sâuce ând mîx well.
 9. Squeeze the excess lîquîd from the spînâch, ând then âdd to the creâm cheese mîxture.
 10. âdd the ârtîchoke heârts ând mîx well.
 11. Spreâd în the bâkîng dîsh ând sprînkle wîth the remâînîng Pârmesân (ât thîs poînt, the dîp cân be covered wîth plâstîc wrâp ând refrîgerâted for up to 24 hours.)
 12. Bâke untîl the dîp îs bubblîng ând browned, âbout 35 mînutes.
 13. Serve wîth toâsted bâguette slîces (brushed wîth olîve oîl ând sprînkled wîth â lîttle oregâno before toâstîng under the broîler).

0 Response to "CLASSIC SPINACH AND ARTICHOKE DIP"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel