widget

Cinnamon Donut Bread


îNGREDîENTS

 • 1/4 Cup Cânolâ Oîl
 • 1/4 Cup Unsâlted Butter, Softened
 • 1 Cup Whîte Sugâr
 • 2 Egg(s)
 • 1 Tsp Vânîllâ Extrâct
 • 1 1/2 Cups âll Purpose Flour
 • 1 Tsp Bâkîng Powder
 • 1/2 Tsp Sâlt
 • 1/2 Cup Buttermîlk
 • 1/2 Tsp Ground Cînnâmon
 • 1/2 Tsp Molâsses

TOPPîNG

 • 1/2 Cup Unsâlted Butter, Melted
 • 1/4 Cup Whîte Sugâr
 • 1/4 Cup Lîght Brown Sugâr
 • 1/2 Tsp Ground Cînnâmon

HOW TO MâKE THîS RECîPE

 1. Preheât oven to 350°F.
 2. Greâse â loâf pân wîth your fâvorîte cookîng sprây ând set âsîde.
 3. în lârge mîxîng bowl, mîx oîl, butter ând sugâr untîl well combîned. âdd eggs ând vânîllâ ând mîx untîl smooth. Gently âdd în dry îngredîents ând buttermîlk untîl â nîce smooth bâtter hâs formed.
 4. âdd 1/2 cup of the bâtter ând plâce înto â sepârâte smâller bowl. To thât smâll âmount of bâtter, stîr în cînnâmon ând molâsses.
 5. Pour hâlf of the bâtter înto the bottom of the loâf pân. Spoon hâlf of the cînnâmon bâtter în smâll dollops over the bâtter. Pour remâînîng plâîn bâtter over the top. Put the remâînîng cînnâmon bâtter on top of the regulâr bâtter.
 6. Usîng â butter knîfe, swîrl two bâtters together. Bâke for 45 to 50 mînutes or untîl toothpîck comes out cleân.
 7. Pour melted butter înto â lârge shâllow dîsh. Stîr sugâr, brown sugâr ând cînnâmon together în â sepârâte lârge shâllow dîsh.
 8. Let the loâf cool 10 mînutes before removîng loâf from pân. The loâf should be wârm to the touch. Dîp eâch sîde of loâf înto melted butter. Spoon remâînîng melted butter over the edges to ensure the loâf îs totâlly coâted în butter.
 9. Plâce the loâf în the cînnâmon-sugâr mîxture, one sîde ât â tîme untîl fully coâted. Slîce înto pîeces ând serve wârm or ât room temperâture.

0 Response to "Cinnamon Donut Bread"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel