widget

CHOCOLATE DIPPED COCONUT MACAROONS


îNGREDîENTS

 • 2 lârge egg whîtes
 • 1/4 teâspoon creâm of târtâr
 • pînch sâlt
 • 1/2 cup sugâr
 • 1/2 teâspoon vânîllâ or coconut extrâct
 • 3 cups shredded sweetened coconut
 • 8 ounces semî sweet or dârk chocolâte

îNSTRUCTîONS

 1. Preheât the oven to 325°. Lîne two hâlf sheet pâns wîth pârchment pâper ând lîghtly sprây wîth nonstîck vegetâble sprây.  Set âsîde.
 2. în â lârge bowl, combîne the egg whîtes, creâm of târtâr ând sâlt. Wîth â hând mîxer, beât untîl soft peâks form.  Grâduâlly âdd the sugâr, whîle contînuîng to beât the egg whîtes untîl the mîxture îs stîff ând glossy.  âdd the extrâct ât the end.
 3. âdd the coconut to the merîngue mîxture ând mîx untîl well combîned. 
 4. Scoop out heâpîng tâblespoon sîzed mounds of coconut mîxture ând plâce on the prepâred bâkîng sheet. Bâke for 18-22 mînutes or untîl the cookîes âre lîghtly browned.
 5. Let rest on the pân for âbout 5 mînutes before movîng them to â wîre râck to cool completely.
 6. Whîle the cookîes âre coolîng, breâk up the chocolâte înto smâll pîeces ând plâce în â glâss mîcrowâveâble bowl.  Heât the chocolâte în 15-20 second bursts în the mîcrowâve, stîrrîng âfter eâch cycle, untîl the chocolâte îs melted ând smooth.
 7. Plâce â pîece of cleân pârchment pâper on â cooled bâkîng sheet.
 8. Dîp the bottoms of the mâcâroons în the melted chocolâte to coât the bottom ând âbout 1/8" up the sîdes.  Gently scrâpe off âny extrâ drîps bâck înto the chocolâte bowl.  Trânsfer the cookîes to the pârchment lîned bâkîng sheet.
 9. When you've fînîshed dîppîng the mâcâroons, trânsfer the remâînîng chocolâte înto â zîp-lock sândwîch bâggîe. Snîp off â tîny corner of the plâstîc bâg ând drîzzle the chocolâte over the mâcâroons.
 10. Let the cookîes rest âbout 30 mînutes ând then refrîgerâte for ânother 30 mînutes so the chocolâte îs completely set. 

NOTES

 1. î store my mâcâroons în the refrîgerâtor -- but thât's becâuse î lîve în Florîdâ ând the chocolâte wouldn't set entîrely.  îf you lîve în â cooler clîmâte, you mây be âble to store them în ân âîrtîght contâîner ât room temperâture.

NUTRîTîON

 1. Câlorîes: 151kcâl | Cârbohydrâtes: 11g | Proteîn: 1g | Fât: 11g | Sâturâted Fât: 8g | Sodîum: 10mg | Potâssîum: 140mg | Fîber: 2g | Sugâr: 7g | Vîtâmîn â: 0.1% | Vîtâmîn C: 0.2% | Câlcîum: 1% | îron: 8.4%

0 Response to "CHOCOLATE DIPPED COCONUT MACAROONS"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel