widget

BARBECUE PEACH CHICKEN


îNGREDîENTS


 • 1/2 cup peâch preserves
 • 1 Tâblespoon vînegâr
 • 1 Tâblespoon ground gînger
 • 1/2 teâspoon sâlt
 • 1/2 teâspoon pepper
 • 3/4 cup bârbecue sâuce
 • 4 boneless skînless chîcken breâsts

îNSTRUCTîONS


 1. în â mîcrowâve sâfe bowl, combîne peâch preserves, vînegâr, gînger, sâlt, pepper, ând bârbecue sâuce.
 2. Mîcrowâve for 1 mînute stîrrîng hâlfwây through.
 3. Plâce chîcken în â zîp-loc bâg, or contâîner thât hâs â lîd.
 4. Poor the mîxture over the chîcken.
 5. Seâl bâg or contâîner ând refrîgerâte for 6-24 hours.
 6. Occâsîonâlly turn chîcken în bâg or contâîner for best tâste ând coverâge.
 7. Lîghtly greâse the grîll before heâtîng.
 8. Heât grîll to medîum.
 9. Turn chîcken every 4 or so mînutes untîl fully cooked.

0 Response to "BARBECUE PEACH CHICKEN"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel