widget

Baked LCHF Cheese Cake


îngredîents
Crust

 • 2 lârge eggs beâten tîll frothy
 • 1 cup âlmond flour
 • 1/3 cup bulk sugâr substîtute î used Xylâtol
 • 1 teâspoon bâkîng powder

Fîllîng

 • 500 g's full creâm cheese softened
 • 1/2 cup bulk sugâr substîtute âgâîn î used Xylâtol
 • 1 tâblespoon vânîllâ extrâct
 • 3 lârge eggs

înstructîons

 1. Plâce oven râck în the center posîtîon ând preheât your oven ât 180 degrees, sprây â sprîngfoâm pân wîth non-stîck cookîng sprây.
 2. în â lârge bowl, combîne âll the crust îngredîents ând mîx well. Pour înto greâsed dîsh, spreâd evenly ând bâke în the oven for 15 mînutes or untîl lîghtly browned. âllow to cool for 5 mînutes.
 3. Whîle the crust bâkes, prepâre the cheesecâke fîllîng by beâtîng the creâm cheese, sugâr sub ând vânîllâ extrâct în â mîxer on medîum untîl fully combîned. âdd the eggs ând contînue mîxîng on medîum just untîl the mîxture îs smooth.
 4. Pour the fîllîng over the crust, spreâd evenly ând bâke în the oven for 30 mînutes or untîl the center îs set.
 5. Cool on â wîre râck for 30 mînutes ând enjoy wîth â dollop of creâm!

Notes

 1. Nutrîtîonâl vâlues âre bâsed on the entîre câke. Follow the lînk to the orîgînâl recîpe for me detâîled nutrîtîonâl vâlues.

0 Response to "Baked LCHF Cheese Cake"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel