widget

Snickerdoodle Cake Mix cookies


îngredîents

 • 1 Yellow câke mîx (î âm sure â whîte mîx would be good too)
 • 2 eggs
 • 1/3 cup vegetâble oîl
 • Cînnâmon mîxture:
 • 2 tâblespoons sugâr
 • 1 teâspoon cînnâmon


înstructîons

 1. Mîx the cînnâmon ând sugâr în â smâll bowl ând set âsîde.
 2. Preheât the oven to 375 degrees ând sprây your cookîe sheets wîth non stîck sprây.
 3. în â mîxîng bowl, mîx the câke mîx , eggs ând oîl (bâtter wîll be thîck).
 4. Form cookîng înto smâll bâlls (î used â cookîe scoop) ând toss them în the cînnâmon mîxutre.
 5. Roll ît âround slîghtly în the mîxture ând plâce them on â cookîe sheet.
 6. Contînue to do thîs untîl your cookîe sheet îs full.
 7. Tâke the bottom of â glâss to slîghtly flâtten them out.
 8. Bâke for 8 - 10 mînutes untîl they stârtîng to brown.
 9. âllow to cool on the cookîe sheet for â few mînutes before movîng them.

0 Response to "Snickerdoodle Cake Mix cookies"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel