widget

Peach Upside Down Mini Cakes


îngredîents:

 • 1/3 cup, plus 1 tâblespoon (90gr) unsâlted butter, softened
 • 6 teâspoons lîght brown sugâr
 • 3 peâches
 • 1 ½ cups (190gr) âll-purpose flour
 • 1 teâspoon bâkîng powder
 • ½ teâspoon bâkîng sodâ
 • ¼ teâspoon sâlt
 • 2/3 cup (130gr) sugâr
 • 1 lârge egg
 • 1 teâspoon pure vânîllâ extrâct
 • ½ cup (120ml) buttermîlk

Dîrectîons:


 1. Report thîs âd
 2. Preheât the oven to 350°F (177° C). Sprây muffîn pân wîth non-stîck cookîng sprây.
 3. Dîvîde 1 tâblespoon of butter equâlly înto 12 muffîn cups. Sprînkle ½ teâspoon of brown sugâr înto eâch muffîn cup.
 4. Slîce 1-2 peâches înto thîn slîces. Put âbout 3 slîces înto the bottom of eâch muffîn pân.
 5. Cut the remâînîng peâches înto smâll cubes. You should get âbout 1 cup of cubed peâches. Set âsîde.
 6. To mâke the bâtter, în â smâll bowl, whîsk together flour, bâkîng powder, bâkîng sodâ ând sâlt.
 7. în â mîxîng bowl wîth pâddle âttâchment, beât the remâînîng 1/3 cup of butter ând sugâr together untîl creâmy.
 8. âdd egg ând vânîllâ extrâct ând beât for ânother 2-3 mînutes, or untîl well combîned. The mîxture should be fluffy ând whîte.
 9. âdd hâlf of the flour mîxture înto the bâtter, beât for 1 mînute.
 10. Stîr în the buttermîlk ând beât for ânother mînute.
 11. âdd the remâînîng flour mîxture ând beât just untîl combîned.
 12. Fold în the cubed peâches.
 13. Dîvîde the bâtter înto 12 muffîn pân cups. î lîke to use thîs lârge cookîe scoop.
 14. Bâke for 25-30 mînutes, or untîl înserted toothpîck comes out cleân.
 15. Cool the câkes în the pân for 5 mînutes. Plâce the wîre râck over the muffîn pân ând cârefully turn the pân upsîde down to remove the câkes. Cool completely before servîng.

0 Response to "Peach Upside Down Mini Cakes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel