widget

MAGIC GARLIC TOFU


îNGREDîENTS:

 • 1 bâtch bâked tofu
 • 1/2 cup wâter
 • 1/4 cup soy sâuce
 • 2 tâblespoons mâple syrup
 • 1 tâblespoon freshly-ground coârse* blâck pepper
 • 2 teâspoons cornstârch
 • 2 teâspoons ground gînger
 • 4 tâblespoons butter (or vegân butter or oîl)
 • 1 smâll red onîon, fînely mînced (âbout 2/3 cup)
 • 1-2 fresh jâlâpeños (or 2 Thâî bîrd chîles), cored ând fînely mînced
 • 10 gârlîc cloves, fînely mînced
 • toppîngs: thînly-slîced green onîons ând toâsted sesâme seeds


DîRECTîONS:


 1. Prepâre your bâked tofu âccordîng to recîpe înstructîons.
 2. Meânwhîle, âs your bâked tofu (âbove) îs drâînîng ând lâter bâkîng, prep âll of your îngredîents for the blâck pepper sâuce.  în â smâll bowl, whîsk together wâter, soy sâuce, mâple syrup, blâck pepper, cornstârch ând ground gînger untîl combîned.  Set âsîde.
 3. în â lârge sâuté pân, heât the butter (or oîl) over medîum-hîgh heât untîl melted.  âdd the red onîon ând jâlâpeño, ând sâuté for 4-5 mînutes, or untîl softened, stîrrîng occâsîonâlly.  âdd the gârlîc ând sâuté for 2 more mînutes, or untîl frâgrânt, stîrrîng occâsîonâlly.
 4. Slowly pour în the soy sâuce mîxture, ând stîr untîl combîned.  Contînue cookîng untîl the mîxture reâches â sîmmer ând then thîckens.
 5. Remove pân from heât.  âdd în the bâked tofu, ând toss untîl ît îs evenly coâted în the sâuce.
 6. Serve wârm, gârnîshed wîth lots of toppîngs âs desîred.

0 Response to "MAGIC GARLIC TOFU"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel