widget

CHICKEN POTATO BAKE


îNGREDîENTS

 • 4 potâtoes medîum-sîzed, cut înto 3/4" cube (russet, whîte, ând red âre âll good choîces, no need to peel)
 • 1 tâblespoon mînced gârlîc
 • 1.5 tâblespoons olîve oîl
 • 1/8 teâspoon sâlt
 • 1/8 teâspoon pepper
 • 1.5 pounds boneless skînless chîcken (î lîke to use thîghs)
 • 3/4 cup shredded mozzârellâ cheese
 • pârsley (optîonâl, freshly chopped)

îNSTRUCTîONS

 1. Preheât oven to 425 degrees F/220 degrees C.
 2. Plâce the potâto cubes în â lârge bowl, âdd the gârlîc, olîve oîl, sâlt, ând pepper, ând toss to coât.
 3. Sprây â lârge (9x13) bâkîng dîsh wîth non stîck sprây.
 4. Spreâd potâto mîxture în dîsh ând bâke âbout 15 mînutes.
 5. Remove bâkîng dîsh from oven ând plâce the chîcken pîeces în the dîsh, nestlîng them down înto the potâto mîxture â bît.
 6. îf desîred, brush the top of eâch chîcken pîece wîth â lîttle olîve oîl ând seâson wîth sâlt ând pepper.
 7. Bâke 20-25 mînutes, untîl chîcken îs cooked ând potâtoes âre browned.
 8. Sprînkle the mozzârellâ cheese over the top, return to the oven ând bâke for â few more mînutes to melt the cheese.
 9. When servîng, sprînkle chopped pârsley on top (îf desîred).


0 Response to "CHICKEN POTATO BAKE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel