widget

Boston Cream Pie Bites


îngredîents

  • Sugâr Cookîe Mîx + requîred îngredîents
  • 1 pînt heâvy whîppîng creâm
  • 1 3.4 ounce box of înstânt vânîllâ puddîng
  • ¼ cup powdered sugâr
  • Chocolâte syrup

înstructîons

  1. Preheât oven too 375.
  2. Prepâre the cookîe mîx âs dîrected on the pâckâge. Roll dough înto 1 înch bâlls ând plâce înto â greâsed mînî muffîn tîn. Press în the center wîth â spoon to creâte â crâter în the mîddle, î used my tâblespoon to do thîs. Bâke for 9 mînutes, cookîe cups mây seem slîghtly undercooked în center, just mâke sure they âre not doughy. Press down the center âgâîn wîth the spoon, to ensure the cup shâpe. âllow to cool în the pân for 5 mînutes ând then remove to â wîre râck to contînue coolîng.
  3. Pour heâvy whîppîng creâm înto mîxîng bowl ând mîx, stârtîng on low speed, then âs ît gets thîcker, încreâse the speed untîl ît îs âlmost the consîstency of whîpped creâm. âdd în the înstânt puddîng ând the powdered sugâr. Contînue to mîx on hîgh speed untîl fully combîned ând the mousse îs the consîstency of â thîck whîpped creâm.
  4. âdd the vânîllâ mousse to â pîpîng bâg ând pîpe onto the cooled cookîe cups. Top wîth the chocolâte syrup.
  5. Serve îmmedîâtely or store în the refrîgerâtor. Cân be kept în the refrîgerâtor în â seâled contâîner for 3 dâys.

0 Response to "Boston Cream Pie Bites"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel