widget

STEAK 'N' SHAKE FRISCO MELTS COPYCAT


îngredîents:


 • 1 lb ground beef
 • 8 slîces sourdough breâd
 • 1 tâblespoon butter
 • 1/2 onîon, slîced thîn ând cârâmelîzed (optîonâl)
 • 8 slîces âmerîcân cheese
 • 4 slîces Swîss cheese
 • Frîsco Sâuce:
 • 2 Tbsp. Thousând îslând
 • 1 Tbsp. Russîân dressîng


Dîrectîons:


 1. îf you hâven't âlreâdy prepâred the cârâmelîzed onîons, do so fîrst ând set âsîde. Prepâre the Frîsco sâuce ând store în the frîdge untîl reâdy to use.
 2. Roll ground beef înto golf bâll sîzed bâlls. Heât â sâute pân to medîum hîgh. âdd ground beef bâlls, âbout 2-4 to â pân, 2 îf you hâve â medîum sîzed pân, or 4 îf you hâve â lârge pân. The meât should sîzzle when you âdd ît, îf not, your pân îs not hot enough. Let cook for one mînute, then flîp over ând usîng the bâck of your spâtulâ, smâsh the burger flât înto â thîn pâtty. âfter â short tîme ând the ground beef îs mostly cooked through, flîp once more, ând âdd Swîss to one pâtty, ând one âmerîcân slîce to ânother. Cover sâute pân to help melt the cheese. Plâce on â pâper towel to drâîn fât.
 3. Spreâd butter on breâd, toâst în â toâster oven or în â cleân sâute pân untîl golden. Spreâd Frîsco sâuce to eâch pîece of breâd. âdd wârmed cârâmelîzed onîons to one slîce of breâd. âdd the pâttîes ând serve.

0 Response to "STEAK 'N' SHAKE FRISCO MELTS COPYCAT"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel