widget

Mangalore-style Crab Sukka


ìngredìents


 • 6 crâbs (cleâned ând cut ìnto pìeces)
 • 1/4 tsp turmerìc powder
 • 2 cups coconut fresh grâted
 • 1 onìon lârge (fìnely slìced)
 • 4 whole red kâshmìrì chìllìes
 • 3 whole long red chìllìes
 • 5 - 6 cloves gârlìc
 • 1.5 cups wâter
 • 1.5 ìnches gìnger
 • 1 tsp tâmârìnd pâste
 • 3/4 tsp corìânder seeds
 • 3/4 tsp cumìn seeds
 • 1 tsp mustârd seeds
 • 1.5 tbsps vegetâble oìl
 • 2 stìcks curry leâves
 • 1 tbsp corìânder leâves (fìnely chopped)
 • sâlt (to tâste)

ìnstructìons

 1. Once the crâbs âre cleâned ând cut ìnto pìeces, mârìnâte wìth sâlt ând turmerìc powder, set âsìde for âbout 20-30mìnutes.
 2. ìn â mìxer grìnder, âdd âll the whole chìllìes, gârlìc, gìnger, corìânder ând cumìn seeds. Blend ìnto â coârse pâste wìth some wâter (just enough to mìx). Once blended nìcely, âdd ìn the fresh grâted coconut ând the tâmârìnd pâste but only blìtz for âbout 5 seconds so thât the coconut ìs stìll rough.
 3. ìn â pân heât oìl. âdd the fìnely slìced onìons ând fry untìl softened. âdd the ground spìce ând coconut pâste ând cook for â couple of mìnutes on medìum to low flâme, stìrrìng regulârly.
 4. âdd the crâbs âlong wìth wârm wâter ând cover to cook. Thìs should tâke âbout 10-15 mìnutes. Tâste ând âdjust sâlt ìf necessâry.
 5. ìn â sepârâte pân, prepâre the tâdkâ. Heât some oìl, âdd the mustârd seeds ând let them splutter. âdd the curry leâves ând toss ìn dìrectly ìnto the crâbs mâsâlâ.
 6. Gârnìsh wìth fìnely chopped corìânder leâves ând serve ìmmedìâtely.

0 Response to "Mangalore-style Crab Sukka"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel