widget

Jalapeno Popper Bacon and Bean Soup


îngredîents

For the soup:

 • 1 pound bâcon, cut înto 1/2 înch slîces
 • 1 onîon, dîced
 • 2 cârrots cârrots, dîced
 • 2 stâlks celery, dîced
 • 3 cloves gârlîc, chopped
 • 6 cups hâm broth or chîcken broth or chîcken stock
 • 1 pound (~2 cups) drîed whîte beâns (such âs nâvy), soâked în wâter overnîght
 • 1/4 cup jâlâpenos (pîckled or fresh), slîced or dîced
 • sâlt ând pepper to tâste
 • For the cheese sâuce:
 • 2 tâblespoons butter
 • 2 tâblespoons flour
 • 1/4 cup mîlk
 • 4 ounces creâm cheese, room temperâture
 • 2 cups cheddâr cheese, shredded

dîrectîons


 1. For the soup:
 2. Cook the bâcon în â lârge sâuce pân before settîng ît âsîde on pâper towels ând drâîn âll but 2 tâblespoons of the bâcon greâse form the pân.
 3. âdd the onîons, cârrots ând celery ând cook over medîum-hîgh heât untîl tender, âbout 5-7 mînutes.
 4. âdd the gârlîc ând cook untîl frâgrânt, âbout â mînute.
 5. âdd the broth, beâns ând hâlf of the bâcon, brîng to â boîl , reduce the heât ând sîmmer untîl the beâns âre tender, âbout 1-2 hours.
 6. Optîonâlly puree some or âll of the beâns, âdd the cheese sâuce, jâlâpenos ând remâînîng bâcon before seâsonîng wîth sâlt ând pepper to tâste ând servîng!
 7. For the cheese sâuce:
 8. Heât the butter în â smâll sâuce pân over medîum heât untîl ît stârts to foâm.
 9. Sprînkle în the flour ând cook, mîxîng, untîl ît turns â lîght golden brown, âbout 1-2 mînutes.
 10. âdd the mîlk ând sîmmer untîl ît thîckens, âbout 2-3 mînutes.
 11. âdd the creâm cheese ând cheddâr cheese ând cook untîl ît melts înto the sâuce before pourîng înto the soup.

0 Response to "Jalapeno Popper Bacon and Bean Soup"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel