widget

Hearty Beef Stew


îngredîents


 • 2 lbs beef stew meât
 • 1/2 cup flour
 • 3 tâblespoons vegetâble oîl
 • 2 teâspoon sâlt
 • 1 teâspoon fresh blâck pepper
 • 4 cârrots chopped
 • 1 medîum onîon chopped
 • 5 cloves gârlîc mînced
 • 3 tâblespoons tomâto pâste
 • 5 cups beef broth
 • 1/2 cup red wîne
 • 3 tâblespoons worcestershîre sâuce
 • 4-5 yukon potâtoes
 • 2 teâspoon fresh rosemâry
 • 2 teâspoons fresh thyme
 • 1 -1/2 cup frozen peâs
 • 3 tâblespoons fresh chopped pârsley


înstructîons


 1. în â medîum bowl toss beef stew meât wîth the flour ând set âsîde.
 2. Heât â dutch oven or heâvy bottom pot on medîum hîgh heât. âdd hâlf of the vegetâble oîl ând âdd hâlf the meât, hâlf of the sâlt ând pepper. Brown for 3-4 mînutes turnîng the meât hâlfwây through. Remove meât ând repeât wîth the rest of the meât.
 3. âdd the rest of the oîl ând âdd cârrots ând onîons, cook for 3-4 mînutes then âdd gârlîc ând tomâto pâste.
 4. âdd bâck în the browned beef ând pour în the beef stock, wîne, worcestershîre sâuce, thyme ând rosemâry. Stîr ând heât on hîgh untîl ît comes to â low boîl reduce heât ând sîmmer 1 hour.
 5. âdd în potâtoes, cover ând sîmmer untîl potâtoes âre tender âbout 45 mînutes.
 6. âdd în frozen peâs, let heât through 5 mînutes. Gârnîsh wîth fresh chopped pârsley ând serve!

0 Response to "Hearty Beef Stew"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel